สืบค้นข้อมูลห้องสมุด

Download

ภารกิจ

 

pic2

 

ภารกิจห้องสมุดกรมแพทย์ทหารบก

1. บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือและวารสาร   ผู้ที่ต้องการยืมหนังสือและวารสารต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด และนำหนังสือไปยืมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประทับตราวันที่กำหนดส่งไว้ และนำหนังสือมาคืนตามกำหนดที่เจ้าหน้าที่รับคืน

2. บริการหนังสือสำรอง  โดยห้องสมุดจัดทำขึ้นเป็น 2 ประเภท คือ หนังสือสำรองเป็นหนังสือ ตำรา หรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน และหนังสือที่มีผู้ใช้มากแต่มีปริมาณน้อย

3. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  ในกรณีที่ผู้ใช้ห้องสมุดมีปัญหาเกี่ยวกับการค้นคว้าในห้องสมุด บรรณารักษ์จะช่วย แนะนำแก้ปัญหาให้

4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด  บริการยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่มห้องสมุดแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ห้องสมุดได้จัดบริการยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์จากห้องสมุดอื่น ในกรณีที่ห้องสมุดไม่มี โดยผ่านทาง Internet ใช้วิธีถ่ายเอกสาร โทรสาร และScan ส่งมาเป็น File โดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ขอใช้บริการ

5. บริการให้คำแนะนำและจัดทำบรรณานุกรม  โดยจัดทำขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ที่มาเป็นรายบุคคล เช่น การรวบรวมรายชื่อหนังสือ บทความ วารสาร หรือวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุด หรือห้องสมุดอื่นโดยการนำมาจัดเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน

6. บริการถ่ายเอกสาร  โดยให้บริการถ่ายเอกสารของห้องสมุดในประเทศ และจากต่างประเทศซึ่งห้องสมุดได้ติดต่อกับองค์การอนามัยโลก (WHO) จาก British Library โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

7. บริการให้ยืมแถบบันทึกเสียงวิชาการแพทย์ (Audio-Digest)  โดยที่ห้องสมุดบอกรับทั้ง 2 สาขาวิชา คือ General Surgery, Internal Medicine โดยห้องสมุดสำเนาแถบบันทึกเสียงไว้ให้ผู้ใช้ยืมได้ หรืออาจจะอัดสำเนาบันทึกเสียงไว้เป็นส่วนตัวโดยคิดค่าบริการ

8. บริการค้นข้อมูลสารนิเทศ   บริการค้นข้อมูลสารนิเทศทางการแพทย์จากฐานข้อมูลออนไลน์

9. บริการให้ยืม CD และ CAI   บริการให้ยืม CD และ CAI สาขาวิชาต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดหา โดยติดต่อขอยืมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์