บุคลากรของห้องสมุด

Untitled Document

                     
       
P1
       
       
พ.อ.หญิง พัชรพร เปรมสมิทธ์
       
       
ตำแหน่งประจำ พบ.ชรก.กวก.พบ.
       
   
P2
 
P3
   
   
พ.ท.หญิง สำราญ จันต๊ะสุข
 
ร.อ.หญิง สุภัทราภรณ์ กุลภา
   
   
ตำแหน่งบรรณารักษ์ พบ.
 
ตำแหน่งผช.บรรณารักษ์ พบ.
   
 
P4
     
P5
 
 
จ.ส.อ. จรัส ริตา
     
นาง จำเนียร พลารชุน
 
 
ตำแหน่งเสมียน พบ.
     
ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานบริการ
 

The Library Phramongkutklao College of Medicine

315 Rajavithi Road Ratchathewi 10400

Tel : 0-2763-9300  Email : librarypcm@hotmail.co.th